Vakantieinkroatie.nl (met KvK-nummer: 69697795) gevestigd te (5245 CA) Rosmalen aan het adres Lunersingel 119, (hierna: Vakantieinkroatie.nl) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Klanten kunnen bij Vakantieinkroatie.nl onder meer terecht voor de boeking van accommodaties en dagtochten, dit gebaseerd op het vakantieland Kroatië. Vakantieinkroatie.nl fungeert daarbij als bemiddelaar tussen liefhebbers van Kroatië enerzijds en anderzijds lokale aanbieders van accommodaties, verhuurders van boten, organisatoren van dagtochten enzovoorts. Om de hiervoor te sluiten overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Vakantieinkroatie.nl noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op locaties en/of organisaties, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kunnen de juiste personen niet worden gekoppeld aan de betreffende accommodatie en/of organisatie, waardoor het voor Vakantieinkroatie.nl niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Vakantieinkroatie.nl heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Vakantieinkroatie.nl namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Vakantieinkroatie.nl niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Vakantieinkroatie.nl de (persoons-)gegevens
Vakantieinkroatie.nl verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via de website van Vakantieinkroatie.nl, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Ook in het geval dat er via één van de advertenties die Vakantieinkroatie.nl online plaatst, contact wordt gezocht of wordt onderhouden met één van zijn relaties kan het zijn dat er nieuwe (persoons-)gegevens worden verkregen.

Waar nodig zullen deze gegevens door Vakantieinkroatie.nl worden verwerkt.

Google Analytics
Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Vakantieinkroatie.nl gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Vakantieinkroatie.nl mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden gegevens door Vakantieinkroatie.nl bewaard
Ingevolge de fiscale wetgeving is Vakantieinkroatie.nl verplicht om gegevens gerelateerd aan bestellingen gedurende 7 jaren te bewaren.

Gegevens die verbonden zijn aan een samenwerkingsverband met collega-ondernemers van Vakantieinkroatie.nl (contactgegevens en correspondentiehistorie) worden bewaard zolang er de relatie bestaat. Na beëindiging van deze relatie worden de gegevens na verloop van 24 maanden verwijderd.

Gegevens die niet onder deze bewaarplicht vallen of niet behoren tot enig samenwerkingsverband, worden binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens, verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Vakantieinkroatie.nl stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Met wie deelt Vakantieinkroatie.nl de gegevens Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Vakantieinkroatie.nl ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering
Door Vakantieinkroatie.nl wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een boekhoudprogramma, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Vakantieinkroatie.nl daarbij gebruik van Office 365 en soortgelijke programma’s ten behoeve van de interne en externe correspondentie en planning.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Vakantieinkroatie.nl. Met deze partijen gaat Vakantieinkroatie.nl een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de dienstverlening
Met betrekking tot de dienstverlening vanuit Vakantieinkroatie.nl wordt regelmatig gebruik gemaakt van partijen die de afhandeling van overeenkomsten mede mogelijk maken.

Gedacht kan worden aan collega-ondernemers die worden ingeschakeld voor het verzorgen van reis(onderdelen) of het zorgdragen voor de accommodatie in Kroatie. Aan deze partners worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de overeenkomst. Ook met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten aangegaan om de bescherming en het gebruik van relatiegegevens te regelen.

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van Vakantieinkroatie.nl worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Vakantieinkroatie.nl hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER
De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Vakantieinkroatie.nl een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Vakantieinkroatie.nl hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens
Vakantieinkroatie.nl draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Vakantieinkroatie.nl verbonden zijn. Vakantieinkroatie.nl kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Social media koppelingen

Vakantieinkroatie.nl maakt gebruik van koppelingen met sociale netwerken zoals Facebook, Instragram, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres de website van Vakantieinkroatie.nl hebt bezocht.

Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens gebruik te maken van deze koppelingen.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Vakantieinkroatie.nl wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail : ivana@vakantieinkroatie.nl
Telefoon : 06 42642186
Post : Vakantieinkroatie.nl, Lunersingel 119, 5245 CA Rosmalen

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Vakantieinkroatie.nl van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die Vakantieinkroatie.nl van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Vakantieinkroatie.nl zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Vakantieinkroatie.nl ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van Vakantieinkroatie.nl.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Vakantieinkroatie.nl uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Vakantieinkroatie.nl op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Vakantieinkroatie.nl van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database op die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
Vakantieinkroatie.nl hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Vakantieinkroatie.nl adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord.